Chirurgia mäkkých tkanív
28. - 29. apríl 2018
Hotel Senec

Odborné sekcie SAVLMZ

vznikla v roku 2012 ako samostatná sekcia Slovenskej asociácie veterinárnych lekárov malých zvierat. Jej primárnou úlohou je združovať veterinárnych lekárov s bližším záujmom o medicínu mačiek, keďže tieto sa stávajú čoraz početnejšou skupinou pacientov ošetrovaných v praxi malých zvierat. Ďalšími úlohami je podpora postgraduálneho vzdelávania v oblasti veterinárnej medicíny mačiek, organizácia špecializovaných vzdelávacích akcií, spolupráca so zahraničnými asociáciami podobného zamerania a poradenstvo chovateľom. Členstvo v SSFM je podmienené členstvom v SAVLMZ. www.ssfm.sk

 

je odborná sekcia Slovenskej asociácie veterinárnych lekárov malých zvierat (SAVLMZ). Je samostatnou jednotkou fungujúcou v rámci a pod záštitou SAVLMZ, ktorá vznikla schválením plénom SAVLMZ na návrh prezídia SAVLMZ.

Myšlienka vzniku spoločnosti SSVD sa zrodila v roku 2011. Jedným z hlavných cieľov zakladajúcich členov spoločnosti Marcela Kovalika a Lucie Panákovej je zastrešenie činnosti veterinárnych lekárov, snažiacich sa aj nad rámec svojej profesie - všeobecnej veterinárnej medicíny o zlepšenie diagnostiky a terapie ochorení kože v primárnej praxi. 

SSVD bude nadväzovať na programy a aktivity Európskej spoločnosti veterinárnych dermatológov (ESVD). V Európe sú národné dermatologické skupiny / spoločnosti napr. v Nemecku, Rakúsku, Francúzsku, Poľsku, Španielsku, Švajčiarsku, Slovinsku, Veľkej Británii, či Taliansku a vznikajú stále v ďalších štátoch nové. SSVD plánuje pravidelne organizovať odborné a vedecké podujatia, či už samostatne alebo za participácie iných odborných spoločností, otvára tak priestor pre ďalší odborný rast všetkých zainteresovaných veterinárnych lekárov, najmä členov SSVD. Plánované podujatia budú zaradené do systému vzdelávania a kalendára odborných podujatí na Slovensku.

 

ako odborná sekcia SAVLMZ  ponúka možnosť spolupráce všetkým veterinárnym lekárom, ktorí zhotovujú röntgenogramy za účelom posúdenia DBK/DLK pre chovateľské kluby.

SPDD na webovej stránke www.SAVLMZ.sk bude zverejňovať zoznam  röntgenologických pracovísk. Po vyplnení a zaslaní prihlášky, ktorá je zverejnená na webovej stránke SAVLMZ, budete zaradení do tohto zoznamu. Máme záujem zjednodušiť kontakt chovateľskej verejnosti a Vašimi RTG pracoviskami.

Podrobné inštrukcie k dodržaniu štandardných kritérií röntgenogramu pre posúdenie DBK/DLK v zmysle expozície, pozície a identifikácie, ako aj administrácie s tým spojenej sú uvedené v dokumente: „Metodika zhotovovania röntgenogramu pre posúdenie DBK a DLK Komisiou posudzovateľov SPDD SAVLMZ“, ktorý je zverejnený na webovej stránke SAVLMZ. 

SPDD posudzuje röntgenogramy komisionálne. Je menovaných 5 komisií, každá  pozostáva z 3 certifikovaných posudzovateľov. Komisie zasadajú týždenne. Komisionálnym posudzovaním garantujeme objektívnosť a vylučujeme možnosť ovplyvnenia posudzovateľa chovateľom.

Posudzovatelia SPDD každoročne absolvujú systém štandardizácie, ktorý je súčasťou našich stanov.  Individuálne posúdia 20 röntgenogramov a ich výsledky sú porovnávané. Rozdiely sú prediskutované na spoločnom workshope pod odbornou garanciou diplomanta v odbore zobrazovacích metód (ECVDI). Zároveň prizývame na naše pravidelné vzdelávanie ako prednášajúcich: predsedu prestížnej nemeckej organizácie združujúcej posudzovateľov DBK Dr. Berdnta Tellhelma a ďalších ich členov ako aj posudzovateľov DLK IEWG (Medzinárodná pracovná skupina pre DLK). Týmto zaručujeme štandardizáciu nášho posudzovania ako i kontinuitu s aktuálnou kvalitou posudzovania v Európe.